Laboratorium, kierowane przez dr hab. Macieja Hamana, prof. UW, zajmuje się badaniami struktur pojęciowych leżących u podstaw wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości oraz ich rozwojem w różnych okresach życia. Prowadzone przez nas badania dotyczą rozumienia kategorii liczby, przestrzeni, intencji i stanów umysłu, przedmiotu i rozróżnianiem obiektów ożywionych i nieożywionych, przyczynowości, a także mechanizmami uwagi ukierunkowanymi na wydobywanie z otoczenia informacji najważniejszych dla dokonywanych aktów kategoryzacji. W naszych badaniach wykorzystujemy w coraz większym stopniu miary obrazujące aktywność mózgu w czasie wykonywanych zadań poznawczych: śledzenie ukierunkowania wzroku i rozmiaru źrenicy, fNIRS (funkcjonalne obrazowanie mózgu w bliskiej podczerwieni) i EEG.

Aktualnie realizujemy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjonalnych i rozwoju numerycznym” (BEETHOVEN 2014/15/G/HS6/04604). Projekt ten, to wspólny, polsko-niemiecki program badawczy realizowany we współpracy z prof. Hansem-Chrstophem Nuerkiem z Uniwersytetu w Tybindze i prof. Frankiem Domahsem z Uniwersytetu w Marburgu. W tym projekcie koncentrujemy się na tym, jak różnice międzyjęzykowe (składniowe i leksykalne) wpływają na sposób reprezentowania i posługiwania się liczbą w szerokim zakresie okresów rozwojowych: od przedszkola po dorosłość.

Niedawno zakończyliśmy realizację innego projektu finansowanego przez NCN: „Zmiany rozwojowe w systemie reprezentacji liczby w okresie opanowywania symbolicznych kodów liczbowych (liczebniki języka naturalnego i cyfrowy zapis arabski)” (OPUS 2014/13/B/HS6/04072). W ramach tego projektu badamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat (oraz, aby uzyskać dane porównawcze, również młodsze i starsze, a także dorosłych) prosząc je o wykonanie szeregu zadań pozwalających ocenić, jak dziecko rozumie liczby i ich symbole (słowami, cyframi) i jak potrafi się nimi posługiwać w prostych działaniach arytmetycznych lub wymagających tworzenia porządków przestrzennych.

Oprócz tego, w ramach szerszej współpracy, uczestniczymy też w innych badaniach związanych z naszymi zainteresowaniami naukowymi, dotyczących dziecięcych „teorii umysłu”, percepcji ruchu biologicznego, a także blisko współpracujemy z BabyLabem i MindLabem Wydziału Psychologii UW.