Kierownik Laboratorium – prof. Maciej Haman

Doktoranci:
Kasper Kalinowski
Katarzyna Lipowska, prowadzi badania w zakresie poznania liczbowego. Uczestniczy w projekcie „Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjonalnych i rozwoju numerycznym” (BEETHOVEN 2014/15/G/HS6/04604), realizowanym wspólnie z Uniwersytetem w Tybindze.
Katarzyna Sibielska-Woch
Kinga Wojaczek, prowadzi badania w obszarze zastosowania nowych technologii w terapii dzieci z autyzmem. Uczestniczy w realizacji projektów „Wpływ interfejsu komputerowego na motywację i uwagę dzieci z autyzmem i dzieci typowo rozwijających w trakcie wykonywania zadań poznawczych” (NCBiR, program Innotech) i „Wpływ użycia programu komputerowego na motywację do nauki i jej efekty w pracy z dziećmi z autyzmem.” (NCBiR, program Innotech), (link do obu projektów: http://badania.autilius.pl/) oraz „OSA – Ogólnopolski Spis Autyzmu. Badanie jakości życia osób z autyzmem i zespołem Aspergera” (NCBiR, program Innowacje Społeczne), http://spisautyzmu.pl/

Koordynator Laboratorium – Anna Malinowska
Absolwentka biologii i psychologii w Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie pełni funkcję koordynatora BabyLab.

Współpracownicy zewnętrzni:
prof. Hans-Chrstoph Nuerk z Uniwersytetu w Tybindze
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL, filozof, przygotowuje obecnie rozprawę doktorską w dziedzinie psychologii, dotyczącą rozwoju rozumienia intensjonalności i jego związku z rozwojem rozumienia fałszywych przekonań
mgr Kalina Wójcicka – psycholog, absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła ponadto studia podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na Wydziale Pedagogiki UW. Zawodowo zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży.Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej jako psycholog i pedagog-terapeuta.
Ryszard Bobrowicz – student Uniwersytetu Kopenhaskiego, wcześniej student w Kolegium MISH i Kolegium Artes Liberales. Wspomaga zespół w działaniach promocyjnych, prowadzeniu strony internetowej, wykonuje animacje do badań. Pomagał też w prowadzeniu badań. Interesują go pojęcia normy i normatywności.

Absolwenci:
dr Anna Gałkowska
dr Mikołaj Hernik
dr Katarzyna Patro – uzyskała doktorat w Uniwersytecie w Tybindze w ramach współpracy co-tutelle z Uniwersytetetm Warszawskim
dr Andrzej Tarłowski
mgr Katarzyna Bobrowicz. Koordynator laboratorium do sierpnia 2015. Aktualnie doktorantka Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Od roku akademickiego 2014/2015 beneficjentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” realizowanego w naszym zespole. W roku akademickim 2014/2015 prowadziła w naszym laboratorium badanie związane z jej pracą magisterską, które dotyczyły pamięci autobiograficznej u 15-miesięcznych dzieci. Badanie zaproponować ma nowe rozwiązania w zakresie tej zdolności u niemowląt, stanowiące część projektu „Diamentowego Grantu”.
mgr Alicja Brzozowska